MENU

 

Visi

Majlis Perbandaran Selayang Pemacu Perbandaran Berdaya Huni Ke Arah Status Bandaraya Pada 2030.

 

Misi

Memperkasa pengurusan perbandaran ke arah komuniti harmoni, kehidupan lestari serta persekitaran mampan.

 

Moto

"MAMPAN, PROGRESIF, SEJAHTERA"

Mampan Progresif Sejahtera

Mampu terus berkembang untuk mencapai tahap prestasi yang lebih baik.

Sentiasa bergerak maju ke arah pembaikan dan kemajuan.

Mewujudkan suasana yang aman, harmoni dan selesa.

 

Objektif

Objektif MPS merujuk kepada berikut:

a) Memberi dan meningkatkan perkhidmatan perbandaran;

b) Menyedia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur;

c) Menyusun dan mengawasi pembangunan melalui kawasan pembangunan yang teratur serta terancang;

d) Menyedia dan menyelenggara kemudahan taman dan rekreasi;

e) Mewujudkan suasana kecantikan kawasan selaras dengan objektif untuk menjadikan kawasan Majlis sebagai "Kawasan Taman Dalam Bandar";

f) Mengeratkan perpaduan di antara rakyat di samping mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berdisiplin;

g) Memainkan peranan di dalam usaha Kerajaan Negeri untuk menarik aspek perindustrian, perancangan perumahan kos rendah dan program-program menggiatkan pelancongan.