MENU

Unit Integriti MPS telah ditubuhkan selaras dengan Pekeliling Bilangan 6 Tahun 2013. Objektif penubuhan Unit Integriti adalah bagi menyedapukan semua pengurusan hal-hal berkaitan integriti di bawah satu unit khusus supaya dapat dilaksanakan secara fokus dan terancang.

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

Unit Integriti MPS bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti seperti berikut :

  • Merancang dan melaksana Tadbir Urus yang terbaik dilaksanakan di Majlis Perbandaran Selayang bagi  menyampaikan perkhidmatan yang efisen.
  • Merancang, merangka dan meneliti pembudayaan, penginstituan dan pelaksanaan integriti dalam organisasi  supaya dapat mewujudkan sikap bekerjasama, bersatu padu dan berintegriti.
  • Merancang, meneliti pengesanan dan pengesahan aduan salahlaku jenayah diambil tindakan susulan sewajarnya serta melaporkan ke pihak bertanggungjawab.
  • Merancang dan meneliti pengurusan aduan diambil tindakan berdasarkan aduan/maklumat bagi menangani salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
  • Merancang, memantau dan mengendalikan  pematuhan terhadap   undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa bagi mengurangkan salahlaku tatakelakuan dalam organisasi.
  • Merancang dan melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib bagi membentuk sikap yang positif dan mencegah diri daripada berlakunya penyelewengan dalam organisasi.
Sidepanel Pengarah Unit Integriti 032023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.