MENU

Jabatan Perancang Bandar MPS bertanggungjawab di dalam mengawal dan merancang pembangunan merujuk kepada Akta 172, Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035, Rancangan Tempatan MPS 2020, Rancangan Kawasan Khas serta mengikut dasar-dasar / pekeliling- pekeliling kerajaan serta garis panduan yang terpakai di dalam memastikan pembangunan bandar mampan, progresif dan sejahtera. 

 

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB

SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL

 1. Membantu dalam memastikan setiap permohonan kebenaran merancang mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa  1976 (Akta 172), selaras dengan piawaian dan garispanduan semasa serta mengikut dasar dan polisi semasa iaitu bagi permohonan :-
  • Pelan Kebenaran Merancang (Pembangunan)
  • Pelan Kebenaran Merancang (Pendirian Bangunan)
  • Pelan Kebenaran Merancang (Sementara)
  • Pelan Kebenaran Merancang (Perubahan Matan Kegunaan Bangunan)
  • Pelan Pindaan Kebenaran Merancang
  • Perlanjutan Kebenaran Merancang
  • Perakuan pelan Pra –Hitungan
  • Permohonan Nama Taman Dan Bangunan
  • Permohonan Jalan Dan Alamat
 2. Membantu Memproses Permohonan Ulasan Teknikal Tanah :-
  • Tukar Syarat Tanah
  • Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan
  • Lesen Menduduki Sementara
  • Percantuman Tanah
  • Pengambilan Balik Tanah
  • Pecah Sempadan Tanah
  • Pecah Bahagian Tanah
 3. Menyelaraskan permohonan ‘Gated Community’ dan ‘Guarded Community’ merujuk kepada pekeliling daripada Lembaga Perumahan Dan Tanah Selangor.
 4. Menyelaraskan dan memantau penyediaan Rancangan Pemajuan di bawah pentadbiran Majlis seperti :-
  • Rancangan Struktur (RS)
  • Rancangan Tempatan
  • Rancangan Struktur Negeri Selangor (RSN)
  • Kajian Pelan Induk Kajian Pembangunan Infrastruktur
  • Kajian Draf Rancangan Tempatan
 5. Mengurus dan menyelaraskan pembangunan yang terlibat dengan cadangan pemajuan.
 6. Menyelaraskan pembangunan  lapisan-lapisan data sistem maklumat geografi seperti berikut : -
  • Penambahan Data GIS Mengikut Pembangunan Komited :-
   • Digitize Standard Sheet+ Keyboard Entry Text Cadastral+Georeferency
   • Digitize Pelan Tatatur Keyboard Entry
   • No. Nama Mukim Pemaju, Pemilik, Lot No. Dan Premis
  • Charting Pelan Berkomputer Untuk Pembangunan (Data Spatial+Non-Spatial)
   • Pelan Kebenaran Merancang
   • Pelan Permohonan Tanah
   • Lokasi Billboard - Kawasan Lapang
   • Tukar Guna Bangunan / Tadika
   • Nama Taman
  • Membantu jabatan lain dalam perlaksanaan membangunkan data-data spatial bagi melengkapkan maklumat pembangunan di kawasan MPS.

SEKSYEN PENGUATKUASAAN DAN PEMBANGUNAN

 1. Melaksanakan penguatkuasaan perancang mengikut Akta 172 dan Kaedah-Kaedah Perancangan Am Negeri Selangor (2001).
  • Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan tanah
  • Membantu dan menjalankan siasatan tapak bagi aktiviti pemajuan tanah yang dimulakan / dijalankan tanpa kebenaran merancang dan mengambil tindakan undang-undang ke atas tanah tersebut.
  • Mengadakan operasi penguatkuasaan.
 2. Menyelaraskan program dan projek Local Agenda 21 MPS.
 3. Menyelaraskan program dan projek Bandar Selamat / Pemutihan Kawasan Blackspot.
 4. Menyelaraskan program Bandar Mampan ( MurniNet ).
 5. Menyedia, mengurus dan menyelaras program dan aktiviti yang berkaitan pembangunan orang kurang upaya (OKU).
 6. Menyelaraskan dan memantau projek pengangkutan awam.
 7. Menyelaras program dan projek yang berkaitan Kejiranan Hijau
  • Laluan Basikal
  • Laluan Pejalan Kaki
  • Low Carbon City Framework (LCCF)
  • Kebun Komuniti
 8. Menyedia dan menyelaraskan cadangan perancangan pengindahan dan pencahayaan lorong belakang/taman awam.
 9. Menyelaras, penguatkuasaan dan pemantauan Permit Papan Iklan , Papan Tunjuk Arah dan TELCO.
 10. Menyelaras permohonan TOL bagi  Papan Iklan.

UNIT PENTADBIRAN

 1. Menguruskan hal-ehwal pentadbiran dan kakitangan.
 2. Menguruskan urusan cuti, kedatangan dan tatatertib bagi kakitangan Jabatan.
 3. Menguruskan/mengurusetiakan mesyuarat Jabatan.
 4. Menguruskan hal ehwal bekalan peralatan dan keperluan Jabatan.
 5. Menguruskan penyediaan laporan sasaran kerja tahunan, belanjawan dan lain-lain laporan.
 6. Menguruskan urusan permohonan latihan, kursus, seminar dan lawatan kerja pejabat.
 7. Menyediakan laporan prestasi, senarai tugas, fail meja dan piagam pelanggan.
 8. Mengurus penjadualan kenderaan Jabatan.
 9. Mengurus fail-fail, rekod dan setor Jabatan.
 10. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Tuan Yang DiPertua, Setiausaha dan Pengarah Jabatan Perancang Dan Ketua Kerani Perancang Bandar.
Sidepanel Pengarah Jabatan Perancang Bandar 032023